Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via www.colorie.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming: www.colorie.nl (hierna te noemen “Colorie”) is handelsnaam van Colorie en is een winkel die online kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Colorie en de consument.

 

Artikel 2. Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Colorie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument.

2.2 Op alle bestellingen via www.colorie.nl accepteert de consument de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de aanvullende algemene voorwaarden van Colorie.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Colorie. Colorie is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Colorie het woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

 

Artikel 4. Prijzen en kosten

4.1 Alle aanbiedingen van Colorie zijn vrijblijvend. Colorie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is;

4.2 De prijzen van Colorie zijn inclusief 21% btw. De prijzen die op www.colorie.nl worden genoemd zijn exclusief verzendkosten (tenzij anders vermeld). Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website gecommuniceerd.

4.3 De verzendkosten die bij iedere bestelling in rekening worden gebracht  zijn €4,95 binnen Nederland indien de bestelling lager is dan €50,-. Voor de hoogte van de verzendkosten maakt het niet uit of u één of meerdere artikelen bestelt.

4.4 Colorie behoudt zich het recht op druk-, zetfouten en prijswijzigingen achteraf te kunnen corrigeren.

 

Artikel 5. Betalingen

5.1 Colorie biedt op dit moment betalingen aan via iDeal, Creditcard (Maestro, Visa, Mastercard), PayPal, Afterpay en Bancontact

5.1.1 iDeal: Als u bankiert via internet o.a. de Fortis, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank en ING, kunt u via onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal; www.ideal.nl

 

 

 

 

Artikel 6. Levering

6.1 Colorie betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen. Colorie verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Colorie streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden.
6.2 Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen u in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen; Levering in gedeelten is toegestaan.

6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na betaling zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk is een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Colorie voor terugbetaling zorgen binnen 14 dagen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken;

6.5 Aan de leveringsplicht van Colorie zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden.

6.6 Colorie is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 7. Bezorgadres en leveringsservice

7.1 Consument kan de bestelling thuis laten bezorgen of deze zelf afhalen bij een door consument gekozen Colorie winkel.

7.2 Bestellingen worden geleverd in Nederland, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Groot Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Colorie op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

 

Artikel 9. Retourneren/ ruilen

9.1 Colorie doet er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te retourneren in de winkel.

9.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de Colorie retourneren, conform de door de Colorie verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

9.3 Colorie accepteert uitsluitend retouren/ruilingen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd;

9.4 Consument is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en); Consument dient het retouradres (welke staat vermeld op de retourbon) zelf te vermelden op het pakket op de manier zoals beschreven op de retourbon.

9.5 Indien alle artikelen teruggezonden worden, dan is Colorie de reeds in rekening gebrachte verzendkosten verschuldigd.

9.6 Indien een deel van de artikelen worden teruggezonden is Colorie de reeds in rekening gebrachte verzendkosten niet verschuldigd.

9.7. Indien u het artikel wilt ruilen voor een andere kleur of maat, dan worden er niet opnieuw verzendkosten in rekening gebracht.

9.8 Als u een verkeerde of een verkeerd bezorgde bestelling ontvangen heeft, kunt u dit aangeven op de retourbon en het terugzenden naar Colorie. Colorie betaalt in dat geval de retourkosten.

9.9 Het aankoopbedrag van de retour storten wij binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

9.10 Het aankoopbedrag wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de transactie is gesloten. Een betaling met tegoedbon wordt terugbetaald met een tegoedbon.

 

Artikel 10. Klachten

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling

10.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar coloriedenhaag@hotmail.com

10.2 Colorie zal het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd.
10.3 Indien uw klacht gegrond blijkt te zijn vergoedt Colorie uw aankoop en eventuele verzend- en retourkosten binnen 14 dagen.

10.4 Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

 

Artikel 11. Leeftijdsgrens

11.1 Colorie accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

 

Artikel 12. Kleuren

12.1 Colorie kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de kleding. De kleurweergave op het scherm is afhankelijk van de instellingen op uw computer. Tevens vermeldt Colorie naast haar eigen kleurcode ook altijd de kleurcode van de leverancier.

 

Artikel 13.   Aansprakelijkheid

13.1 Iedere aansprakelijkheid van Colorie, van personeel en producten van Colorie voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Colorie aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

13.2 Colorie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Colorie.

13.3 Iedere aansprakelijkheid van Colorie jegens consument is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de consument uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Colorie verschuldigd is.

13.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Colorie, dan wel tussen Colorie en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Colorie, is Colorie niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Colorie.

 

Artikel 14. Overmacht

14.1 Colorie heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Colorie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Colorie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Colorie en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16. Algemeen

Colorie is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 27098591

BTW-nummer: NL 001246799 B36

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

Adres hoofdvestiging: 

Boekhorststraat 14
2512CR, Den Haag
Nederland

 

Contact formulier